Medispring uit bezorgdheid over schending privacy en beroepsgeheim in fase 1B van de vaccinatie

Medispring, een coöperatie die beweert 2.000 artsen te vertegenwoordigen, schreeft premier  De Croo en minister van Volksgezondheid Vandenbroucke en de partij- en kamerleiders een open brief omdat ze bezorgd is over de privacy in fase 1B van de vaccinatie. De brief is vandaag gepubliceerd op de site van Le Soir.

Medispring groepeert dus heel wat (overwegend Franstalige) artsen. De coöperatie ontwikkelt een elektronisch medisch dossier (EMD) voor zorgverleners. Medispring schetst het probleem als volgt: 

"In fase 1B van de vaccinatie die we nu ingaan, moeten artsen lijsten van risicopatiënten opstellen met behulp van hun medische software (waaronder Medispring). Deze lijsten worden vervolgens vergeleken met de gegevens van de ziekenfondsen. Die data vertrekken dan naar een gecentraliseerde gegevensbank, buiten de gebruikelijke medische gegevensstromen."

"Deze gegevens zullen dienen om afspraken met patiënten te maken en hen te laten vaccineren. In dit model zijn artsen voorlichters en wordt de staat de voorschrijver."

Veroordeeld door de privacywaakhond GBA

in de brief aan Alexander de Croo en Frank Vandenbroucke weerklinkt een onverholen waarschuwing: "De decreten die dit scenario trachtten te omkaderen zijn, zoals u weet, op grote schaal veroordeeld door de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  (een recentere veroordeling is ook nog hier te vinden, red.)

"Een dergelijke databank en de daarmee gepaard gaande grootschalige verwerking van gevoelige gegevens vormen, zoals de GBA opmerkt, een aanzienlijke inbreuk op het recht op gegevensbescherming."

"Die is alleen toelaatbaar als ze noodzakelijk en evenredig is met de nagestreefde doelstellingen en als ze wordt voorgeschreven door een duidelijke en nauwkeurige formele wettelijke norm die overeenstemt met de dataprotectiebeginselen, hetgeen hier niet het geval is. De GBA spreekt zelfs van een "blanco cheque" en wijst erop dat de ontvangers en de doeleinden van deze gegevensverwerkingen potentieel veel te ruim zijn."

"Belangenconflicten binnen GBA en eHealth"

"Bovendien worden de onregelmatigheden en belangenconflicten binnen de G.B.A en eHealth al maandenlang aan de kaak gesteld en komen zij opnieuw in de openbaarheid, zoals blijkt uit het onderzoekswerk van de krant Le Soir. (een tweede artikel hierover in Le Soir vindt u hier, red.). Er was ook de recente tussenkomst van de Europese Commissie."

"Critici wijzen op het feit dat sommigen hier tegelijkertijd architecten, uitvoerders en scheidsrechters zijn van de uitvoering van vaccinatie en het beheer van medische gegevens. Tot op heden hebben twee leden van de GBA reeds ontslag genomen als gevolg van deze belangenconflicten."

"Ten slotte hebben verschillende medische organisaties officieel hun bezorgdheid geuit over het gebruik van deze gegevens en de wettigheid van de bepalingen. Ondanks deze oproepen van de medische beroepsgroep, die reeds uitgeput is door maanden van intensieve eerstelijnswerkzaamheden, en ondanks waarschuwingen van instanties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzet het ministerie zich tegen een herziening ervan."

"Als artsencoöperatie heeft Medispring een sleutelrol te spelen in deze crisis door artsen een hulpmiddel te bieden waarmee zij hun patiënten effectief kunnen behandelen met respect voor ethiek en de wet."

"Ernstig dilemma"

"Helaas plaatst de juridische situatie en het kader voor gegevensbeheer, de artsen, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens van hun patiënten, voor een ernstig dilemma:

  • ofwel geven zij riskante patiëntengegevens door via het door de staat opgelegde systeem en stellen zij zich bloot aan gerechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim of van de gegevensbescherming, wegens de betwiste wettigheid van dit systeem;
  • of zij staan niet toe dat hun risicopatiënten genieten van deze preventieve behandeling die letterlijk levens redt."

Vrije en geïnformeerde toestemming is volgens Medispring onmogelijk omdat de patiënt gedwongen wordt afstand te doen van zijn of haar gegevensbescherming als hij of zij zorg wil krijgen,

Schending therapeutische relatie

"Wij van Medispring kunnen niet instemmen met deelname aan deze onderwerping van artsen, die worden geschonden in hun therapeutische relatie met hun patiënten. Artsen hebben hier de morele plicht om het vertrouwen van patiënten en de gegevens die zij met hen delen te bewaren."

Alternatief

"Wij steunen actief de vaccinatie van de bevolking, naar leeftijdsgroepen maar ook naargelang van de risico's van co-morbiditeit. Daarom pleiten wij officieel voor een alternatief: we roepen de autoriteiten op het systeem dat zij aan de medische beroepsgroep opleggen, dringend aan te passen om het beroepsgeheim, de persoonlijke levenssfeer en de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënten te eerbiedigen."

"Voorzie het systeem van een code waarmee de bevolking een afspraak kan maken, maar laat een afspraak door risicopatiënten op vrijwillige basis met voorrang verlopen op basis van een voorschrift van een huisarts."

"Bij een afspraak verklaart een risicopatiënt, die niet in de leeftijdscategorie van de huidige fase valt (65 jaar en ouder), op erewoord dat hij een risicopatiënt is en dat hij op de dag van zijn vaccinatie in het bezit zal zijn van een medisch voorschrift. Deze afspraakgegevens zullen worden gewist zodra hun doel is bereikt."

"Zo zijn het medisch geheim, de therapeutische relatie en het privé-leven van de patiënt gewaarborgd. Wij vinden niets uit: Frankrijk heeft, op advies van zijn gegevensbeschermingsorgaan (de CNIL), voor deze aanpak gekozen."

> Lees ook: Bvas vreest grote spanningen over vaccinatiestrategie overheid

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.