Resolutie zelfmedicatie dringt aan op gedeeld digitaal medicatieschema

Drie PS’ers -Laurence Zanchetta, Hervé Rigot en Patrick Prévot - dienden bij de Kamer een resolutievoorstel in over begeleide zelfmedicatie. Ze verwijzen naar een enquête van het socialistisch ziekenfonds Solidaris waaruit blijkt dat geneesmiddelengebruik en andere gezondheidsproducten zonder voorschrift en zonder de diensten van een huisarts of specialist courant werden. Dat vergt een goed uitgekiende begeleiding, luidt het.

Zonder doordachte en aangepaste begeleiding kan zelfmedicatie immers gevaarlijk blijken. “We denken daarbij aan de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de financiële toestand van de patiënt. Jaarlijks zouden er trouwens tienduizenden mensen in het ziekenhuis belanden wegens verkeerd toegepaste zelfmedicatie. Bovendien wachten sommige patiënten die zelfmedicatie aanwenden, soms te lang vooraleer ze een arts raadplegen, waardoor de diagnose en de correcte behandeling vertraging oplopen. Hun aandoening kan aldus erger worden en zelfs duurdere behandelingen noodzakelijk maken, wat had kunnen worden voorkomen indien de behandeling vroeg in het ziekteproces was opgestart.”

Daarom moeten gezondheidszorgprofessionals de patiënt naar een zorgtraject leiden, waarbij die indien nodig en met diens toestemming wordt doorverwezen naar een geschikte zorgverstrekker.

Apothekers

“De apothekers bieden vaak eerstelijnszorg en zijn partners dicht bij de patiënten; zij lijken dan ook de best geplaatste en best opgeleide gezondheidszorgprofessionals om zelfmedicatie te begeleiden. De apothekers vervullen heel wat zeer belangrijke rollen, maar  uiteraard verwijzen ze de patiënt door naar een arts, wanneer dat de meest wenselijke optie lijkt.”

De indieners van de resolutie wijzen verder op de toegang van de apotheker tot het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) van de patiënt en het feit dat hij er ook op kan toezien dat de patiënt niet aan “farmashopping” doet. Ze nemen Frankrijk als voorbeeld: daar kan de apotheker “meer advies verstrekken over het gebruik van geneesmiddelen met paracetamol, alsook van bepaalde niet-steroïde onstekingsremmers, zoals Ibuprofen (c) en Aspirine (c). Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat die zonder voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheken niet langer door de klant zelf uit de rekken kunnen worden genomen.”

Ze menen dat ook België aan een denkoefening toe is over een verantwoord gebruik van medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten waarvoor geen voorschrift vereist is, en over het consolideren van de rol van de apotheker bij een goed beheer van zelfmedicatie door de patiënten. Die oefening is nodig omdat het wemelt van de informatie op het internet en er komen almaar meer online apotheken. Ook de grootschalige apotheken hebben de neiging geneesmiddelen en gezondheidsproducten als gewone koopwaar te behandelen en zetten de consument soms zelfs op het verkeerde been met reclame die de indruk wekt dat de consumptie van dergelijke producten zonder gevaar is, beargumenteren ze.

Gezondheidswijsheid opkrikken

Het resolutievoorstel verzoekt de federale regering om alle patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars toegang te verlenen tot objectieve, correcte, volledige en transparante informatie opdat de geneesmiddelen – ook die in vrije verkoop – en de gezondheidsproducten correct worden gebruikt. De gezondheidswijsheid van de bevolking moet worden opgekrikt via informatiecampagnes in dat verband, inclusief de belangrijke rol van de apotheker.

Verder vragen de opstellers van de resolutie om in het oog te houden dat bepaalde internationale tendensen van de geliberaliseerde distributie van geneesmiddelen geen nadelige gevolgen hebben voor de exclusieve verdeling ervan in België door de gezondheidszorgbeoefenaars door de verdeling van de geneesmiddelen met of zonder voorschrift in het circuit van de officina-apotheken te houden. Tegelijk moet de onlineverdeling van geneesmiddelen gereguleerd worden door:

·      de patiënt te verplichten een gesprek te hebben met de apotheker alvorens zijn bestelling van geneesmiddelen kan worden goedgekeurd;

·      te pleiten voor een herziening van de Europese “Digital Service Act-richtlijn” om de geneesmiddelen van die richtlijn uit te sluiten, waardoor de regelgeving van het land van bestemming van toepassing zou blijven bij de onlineverkoop van geneesmiddelen;

·      de grootte van de verpakkingen van geneesmiddelen die online mogen worden gekocht, te beperken;

·      meer regels in te stellen inzake de reclame voor bepaalde geneesmiddelen waarvan het gebruik aanzienlijke neveneffecten kan hebben, zoals bepaalde pijnstillers of antibioticazalven.

Gedeeld digitaal medicatieschema

De resolutie dringt aan op de uitvoering van het gedeeld digitaal medicatieschema via het VIDISproject, om de patiënten beter te begeleiden ter voorkoming van polymedicatie en overconsumptie, vooral wanneer de patiënt meerdere artsen raadpleegt en gelijktijdig aan zelfmedicatie doet. Ze vraagt dat de zorgverstrekkers duidelijk worden geïnformeerd over het bestaan en het nut van het gedeeld medicatieschema.

Tot slot dient in overleg met de vertegenwoordigers van de apotheken de kwaliteit van de farmaceutische basiszorg gewaarborgd te worden door:

·      de lokale verankering van de farmaceutische zorg te bevorderen, waardoor er een reële uitwisseling kan plaatsvinden tussen de patiënt en de voorschrijver;

·      erop toe te zien dat het op de markt brengen van verpakkingen van geneesmiddelen zonder voorschrift aangepast is aan redelijke behandeltermijnen om elk verkeerd gebruik te voorkomen;

·      de kwaliteit van de farmaceutische diensten te verbeteren door kwaliteitsprocessen in te stellen;

·      te verzekeren dat de geneesmiddelen op voorschrift, maar ook andere geneesmiddelen, en gezondheidszorgproducten zonder voorschrift in het farmaceutisch dossier van de patiënt worden geregistreerd, teneinde de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en overconsumptie van geneesmiddelen te voorkomen;

·      de apothekers bewust te maken van de noodzaak de patiënten te informeren over het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) en van het gedeeld medicatieschema (VIDIS), door hen heldere informatie te bieden over de geïnformeerde toestemming en de gevolgen ervan voor de toegang tot de gezondheidsgegevens.

> Gemeenten zetten inwoners op medicatieschema

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.