Mag voorschot voor medische afspraak via digitaal platform? (Orde)

Normaal heeft u recht op honoraria of forfaitaire bezoldingen voor de door u geleverde prestaties. Binnen bepaalde grenzen mag u voorschotten vragen, maar er zijn uitzonderingen.

De nationale raad van de Orde der artsen wordt om advies verzocht: mag een medische afspraak via een digitaal platform afhangen van het betalen van een voorschot? In principe kan dat, (artikel 35 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) maar er zijn toch enkele belangrijke kanttekeningen.

Eerst en vooral zijn er bepaalde grenzen voor voorschotten in deze context, binnen de grenzen van de overeenkomsten en akkoorden of bij een afzonderlijke beslissing van de overeenkomsten- en akkoordencommissies (artikel 53, § 1/1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen).

Geen enkele overeenkomst of geen enkel akkoord laat de arts toe een voorschot te vragen als voorafgaande en systematische voorwaarde voor het toekennen van een medische afspraak

Uit de website van het Riziv blijkt dat voorschotten niet toegelaten zijn als er geen enkele grens vastgesteld is door de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie. 

Zorgtoegang en no show

Wat de toegang tot de zorg betreft, mag de derdebetalersregeling geen nadeel ondervinden van een mechanisme dat een afspraak laat afhangen van de betaling van een som.

De zwakke financiële toestand van de patiënt mag de arts nooit beletten de patiënt toch de noodzakelijke medische hulp te bieden (commentaar bij art. 33 CMD).

De commentaar bij artikel 33 van de Code van medische deontologie herinnert eraan dat de arts geen erelonen kan ontvangen voor een afspraak die de patiënt niet heeft nagekomen. Wel kan hij een redelijke schadeloosstelling vragen als hij aantoont dat hij schade heeft geleden door het niet-nakomen van de afspraak. De patiënt moet op voorhand correct ingelicht zijn over de omstandigheden waarin dergelijke schadeloosstelling wordt gevraagd. De schadeloosstelling moet redelijk blijven en moet de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht respecteren, in het bijzonder die over de onrechtmatige bedingen (art. VI.83, 17° en 24°, Wetboek Economisch Recht)

Als de patiënt tot slot bijzondere omstandigheden buiten zijn wil kan aanvoeren, dienen deze in aanmerking te worden genomen.

Om het niet opdagen bij een afspraak (no show) tegen te gaan, zijn er doeltreffende hulpmiddelen: een toegangelijk annulatiesysteem aanbieden en herinneringen sturen voor de consultatie.

> Duitse artsen kunnen nu geneesmiddelen voorschrijven via videoconsultatie

> Uitvoeringsbesluiten Vitalink naar Raad van State

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.